Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademickie Biuro Karier

Konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej

Opublikowano 23 października 2017


Prezydent Miasta Rybnika ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji instalacji świetlnej  na placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku, realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Rybnika.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji artystycznej instalacji świetlnej prezentowanej w otwartej przestrzeni publicznej placu przy ulicy Jana III Sobieskiego w Rybniku poprzez szerokie porównanie twórczych pomysłów.

Projektowana instalacja powinna wejść w relacje przestrzenne z otoczeniem i krajobrazem kulturowym, szanując istniejące uwarunkowania lokalizacyjne powinna ukształtować nową, atrakcyjną formę o wysokich walorach artystycznych. Koncepcja powinna być powiązana z symbolami miasta, jego historią, ze zmianami jakie zachodzą w nim obecnie i szeroko rozumianą społecznością lokalną. Instalacja za pomocą światła, powinna wnosić nową jakość do przestrzeni publicznej, uzupełniając nowe zagospodarowanie deptaka przebiegającego wzdłuż ulic Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich. Koncepcja powinna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne i przelotowy charakter placu. Forma powinna być możliwa do zrealizowania w przestrzeni publicznej.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz grupy projektowe złożone z osób fizycznych, szczególnie studenci i absolwenci kierunków projektowych i artystycznych. Uczestnicy indywidualni oraz członkowie grup projektowych muszą być pełnoletni.


Harmonogram konkursu:

  • Uczestnicy konkursu mogą zwrócić się do Organizatora z pytaniami do Regulaminu konkursu do dnia 13.11.2017 r.;
  • Termin złożenia prac konkursowych: 30.11.2017 r. do godz. 18.00;
  • Ogłoszenie wyników konkursu: 21.12.2017 r.

Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne.

Na nagrody pieniężne przeznacza się kwotę 15.000 zł, z następującym podziałem:

  • I nagroda – 7.000,- PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych),
  • II nagroda – 4.000,- PLN brutto (słownie: cztery tysiące złotych),
  • III nagroda – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
  • Nagroda internautów – 2.000,- PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych).

Nagroda internautów przyznana zostanie pracy, która otrzyma największą ilość głosów    w głosowaniu internetowym. Głosowanie przeprowadzone zostanie na stronie internetowej www.rybnik.eu w terminie od 11.12.2017 r. do 15.12.2017 r.


Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, zapytania oraz informacje dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail: konkursy@um.rybnik.pl

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: bip.um.rybnik.eu
w zakładce KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA → OGŁOSZENIA URZĘDOWE.